Disclaimer

Op dit moment bekijk je de openbare website van obs de Klokkebei, onderdeel van Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die je op deze site aantreft.

Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Markant-LeerSaam redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site juist en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Markant-LeerSaam geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Markant-LeerSaam geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van MarkantLeerSaam berust bij de stichting. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Markant-LeerSaam. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop MarkantLeerSaam geen invloed uitoefent of die niet door ParentCom onderhouden worden. Markant-LeerSaam heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Markant-LeerSaam niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Markant-LeerSaam biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Markant-LeerSaam een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Markant-LeerSaam deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Markant-LeerSaam noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Markant-LeerSaam behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Markant-LeerSaam nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Markant-LeerSaam volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Markant-LeerSaam moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam, Heerbaan 250, 4817 NL ’Breda. Ingeschreven bij KvK onder nummer 20151892.

Cookie instellingen