MR

Zoals op alle scholen heeft ook de Klokkebei een Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: 
 • het schoolondernemingsplan en jaarplan
 • schoolgids en kalender
 • de identiteit van de school
 • de schoolorganisatie
 • het beleidsmatig besteden van de financiën
 • het vakantierooster
 • formatieplan
 
De MR heeft een aantal bevoegdheden (zie ook "Reglement MR Markant Onderwijs") : 
 • Informatierecht; betreft informatie die het bevoegd gezag ongevraagd beschikbaar moet stellen aan de MR.
 • Initiatiefrecht; de MR mag voorstellen doen en standpunten duidelijk maken richting het bevoegd gezag.
 • Instemmingsrecht;  betreft besluiten die instemming nodig hebben van de MR om uitgevoerd te mogen worden.
 • Adviesrecht; onderwerpen waar het bevoegd gezag advies over moet vragen aan de MR.
 
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Elk jaar is de verdeling tussen de ouders en de leerkrachten evenredig. Het lidmaatschap van de MR duurt drie jaar. Men kan zich daarna opnieuw kandidaat stellen. Voor het opvullen van vacatures voor de oudergeleding wordt een oproep gedaan in de nieuwsbrief. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, zullen er verkiezingen worden gehouden. Het team kiest de leerkrachten die zitting nemen in de MR.

Voor zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen de stichting Markant Onderwijs is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Eén lid van de MR is afgevaardigde voor deze GMR.

Per schooljaar wordt een jaarplan opgesteld waarin een jaarplanning, speerpunten, organisatie en vergaderrooster opgenomen zijn.

CONTACT OPNEMEN
Wij hechten er veel waarde aan om contact te houden met onze achterban. Als u als ouder of personeelslid een onderwerp hebt dat u wil bespreken (bijvoorbeeld een zorg, ideeën of kritiek) dan kunt u dit melden bij onze voorzitter.
Bereikbaar per mail: mrklokkebei@markantonderwijs.nl
Cookie instellingen