MR

Kennismaking MR

Medezeggenschap op de Klokkebei

Zoals op alle scholen is er op De Klokkebei ook een Medezeggenschapsraad (afgekort MR genoemd). Dit is een overlegorgaan van acht personen bestaande uit afgevaardigden uit het team en van ouders, in een gelijke verhouding. De MR heeft een formele rol binnen de school; de raad adviseert de Directie over onderwerpen die het team en/of alle kinderen en hun ouders aangaan. Het gaat dan vaak over beleidskeuzes over het geboden onderwijs (in inhoud en vorm), werkgeverschap en de manier waarop we binnen De Klokkebei samenwerken en met elkaar omgaan.

De MR vergadert ongeveer een keer per twee maanden op basis van een formele agenda en bespreekt dan ook eventuele thema's die via ouders en/of andere teamleden zijn aangedragen.  De vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat u als ouders altijd het recht heeft aanwezig te zijn. De agenda en notulen zijn ook voor alle betrokkenen in te zien.

De leden van de MR worden gekozen door respectievelijk het team en de ouders Zij hebben een zittingstermijn van drie jaar. Na die termijn vinden er verkiezingen plaats en kunnen zij indien gewenst herkozen worden voor een nieuwe termijn.

In het schooljaar 2019/2020 bestaat de MR uit de volgende leden:

Team

  • Addie Roks

  • Esther Hut

  • René Schreuder

  • Charlotte van Gorp (secretaris)

 Ouders
  • Anne Meeren

  • Irma Kockx

  • Geert-Jan van Alphen

  • Marieke van Zuien (voorzitter)